'Ổ dịch hội truyền giáo có thể đã qua hai chu kỳ lây'